Ochrona Danych Osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 22. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@polskafederacja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów, w tym obsługą złożonego zamówienia, wystawienia dokumentu księgowego, obsługą reklamacji, prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.

5. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą Sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że odrębne przepisy zobowiązują nas, aby postąpić inaczej.

7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i jego obsługi.