REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Polskiej Federacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

/obowiązujący od dnia 01 czerwca 2020 r./

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów pod adresem internetowym sklep.polskafederacja.pl w sklepie internetowym Polskiej Federacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Sklep),
w szczególności:

1)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie;

2)    zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;

3)    procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

2.       Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu jest Polska Federacja Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000313969, REGON: 141596839, NIP: 7010149440, kapitał zakładowy 80.000,00 zł (dalej Sprzedawca).

3.       Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną (dalej Klient).

4.       Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest „Konsumentem”. Każdorazowo kiedy mowa jest w Regulaminie o Kliencie należy przez to rozumieć również Konsumenta.

 

 

§ 2. Informacje ogólne o sklepie

1.       Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.       Oferta Sklepu nie jest ograniczona terytorialnie. Klient dokonujący zakupów spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej  powinien upewnić się czy zakupywany produkt jest
w jego kraju legalny i dopuszczony do obrotu.

3.       Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

4.       Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient warunków technicznych. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrom, Mozilla Firefox lub Opera. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek lub dostawców Internetu.

5.       Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym
w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych
z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

§ 3. Zakupy

1.       Złożenie zamówienia dokonywane jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

2.       W celu złożenia zamówienia należy:

1)     zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

2)     wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3)     wybrać sposób dostawy (spośród oferowanych dla danego produktu);

4)     w przypadku zamówienia z dostawą – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;

5)     wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT) – faktura będzie dostarczona drogą elektroniczną w postaci załączonego pliku .pdf;

6)     wybrać formę płatności;

7)     kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

3.       Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane telefoniczne pod numerem (22) 502-33-21 lub elektroniczne za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@polskafederacja.pl Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 

§ 4. Płatności

1.       Płatności z tytułu zamówień należy dokonywać za pośrednictwem serwisu Przelewy24
lub na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander, 
41 1090 2590 0000 0001 5384 9601 .

2.       Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:

1)     przelew tradycyjny;

2)     przelew elektroniczny;

3)     system Przelewy24. ( Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

3.       Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto i zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

§ 5. Wysyłka i odbiór zamówień

1.       Zamówienia realizowane są w terminie 7 dni roboczych rozumianych (chyba, ze przy zamówieniu określony jest inny czas realizacji) jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej liczonych od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę. 

2.       Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób przesyłki. Koszt przesyłki dodawany jest do kwoty zamówienia.

3.       Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki zaleca się sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, zaś informację o zaistniałej sytuacji przesłać na adres e-mail: sklep@polskafederacja.pl Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

4.       Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby produkty prezentowane w Sklepie były dostępne w terminach realizacji zamówienia, w przypadku, gdyby niektóre z oferowanych produktów nie były w danej chwili dostępne Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o najbliższym terminie dostępności produktu. W takim przypadku Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy według swego wyboru w całości lub w części.

 

§ 6. Reklamacja

1.       Sprzedawca oświadcza, iż oferowane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.       Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@polskafederacja.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

3.       Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Wzór protokołu reklamacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4.       W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 

§ 7. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów

1.       Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.       Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wysyłając skan po wypełnieniu na adres e-mail: sklep@polskafederacja.pl lub pocztą na adres: Polska Federacja Sp. z o.o., ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany  przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w zd. 1. W przypadku złożenia odstąpienia na formularzu i dołączenia faktury/paragonu nie jest wymagane sporządzenie dodatkowego protokołu zwrotu.

3.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)     kiedy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2)     kiedy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)     kiedy przedmiotem umowy są czasopisma, dzienniki lub periodyki, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4.       W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres: Polska Federacja Sp. z o.o., ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej jako bezpośredni koszt zwrotu rzeczy obciąża Konsumenta.

5.       Zwracany przez Konsumenta towar powinien posiadać oryginalną metkę, nie nosić śladów użytkowania oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.       Sprzedawca potwierdzi mailowo otrzymany zwrot towaru. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Sprzedawca otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8. Ochrona Danych Osobowych:

1.       Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 22. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@polskafederacja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2.       Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów, w tym obsługą złożonego zamówienia, wystawienia dokumentu księgowego, obsługą reklamacji, prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3.       Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).

4.       Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.

5.       Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą Sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6.       Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że odrębne przepisy zobowiązują nas, aby postąpić inaczej.

7.       Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.       Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.

9.       W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

10.   Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i jego obsługi.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.  Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim
i w języku polskim.

2. W sprawach dotyczących Konsumentów a nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym sklep@polskafederacja.pl Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony www.polskafederacja.pl z zakładki „Regulamin e-Sprzedaży”. Klient ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Konsumenta sądem właściwym jest sąd  ustalony stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.       Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

– informacji na temat pozasądowych sposobów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

6.       Sprzedawca ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.

7.       Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 

 

 

Załącznik nr 1 - POUCZENIE >>

Załącznik nr 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY >>

Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKLAMACJI >>